Pavel Žáček Pavel Zacek artist cz Zacek

PAVEL ŽÁČEK

malíř/painter


MUDr. Pavel Žáček (1959) vystudoval na lékařské fakultě UK v Hradci Králové a promoval v roce 1984. Po průpravě ve všeobecné chirurgii na chirurgickém oddělení v Novém Bydžově získal v roce 1987 místo na kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na této klinice, vedené prof. J. Dominikem, CSc., pracuje dodnes. V roce 1995 dosáhl specializace v oboru, v současné době se věnuje především koronární chirurgii. 
Již od dětství mezi mnoha jeho zájmy vystupovalo do popředí malování. Přestože nikdy neabsolvoval žádná školení, nalezl postupem času své vyjádření právě v technicky náročné, klasické mnohovrstevné lazurní olejomalbě na pevných podkladech. Potřebné znalosti získával studiem odborné literatury, vlastní zkušeností, ale i stykem s díly velkých mistrů ve světových galeriích.
Dnes mají jeho obrazy, složitě vystavěné z podmaleb i poloprůsvitných lazurních vrstev, nezaměnitelný rukopis, pracující s jemně modelovanou světelnou atmosférou, tušenými obrysy i minuciózním detailem. 
Postavy, které se na nich střetávají, si s sebou přinášejí enigmatické fragmenty vlastních příběhů, zároveň však sdílejí naléhavý citový prožitek bez časového ohraničení. Stále se vracející námětová trias láska-čas-smrt nenechává na pochybách, že aktéry i svědky hříček či dramat jsme my sami. I tam, kde východiskem fabule je historická kulisa, cítíme intelektuální neklid postmoderního diváka na prahu nového tisíciletí.
MUDr. Pavel Žáček vystavoval své obrazy na mnoha osobních i kolektivních výstavách a jeho díla nalezla cestu do soukromých sbírek doma i v zahraničí. Kromě malování věnuje svůj čas - zpravidla ten pozdně noční, nastavený k běžnému rozvrhu klinického lékaře - vědecké ilustraci, fotografii, ale i užité grafice, keramice a dřevořezbě. Stejně tak, jak volně přechází mezi profesemi a tvůrčími žánry, spojuje Žáček staromistrovské techniky s moderními technologiemi - dvouletá práce na interaktivní elektronické učebnici kardiochirurgie jej zavedla daleko do končin webové grafiky a počítačových animací.
Kolektivní výstavy: Praha, Hradec Králové, Walbrzych (Polsko), Minneapolis, Chicago (USA), Frankfurt a. M. (SRN), Vídeň (Rakousko), Victoria (Kanada) a j.
Samostatné výstavy: Hradec Králové, Praha, Londýn (Velká Británie), Jablonec n.N., Prachatice, České Budějovice, Chrudim, Český Krumlov a j.

Pavel Zacek, MD ( born 1959) has graduated from Charles University, Faculty of Medicine at Hradec Kralove in 1984. He started his profesional career at the surgical department in Novy Bydzov, East Bohemia. Two years later he was engaged at the Department of Cardiac Surgery, University Hospital in Hradec Kralove and in 1995 he passed the board qualification in cardiac surgery. At this unit, headed by Prof. J. Dominik, Csc., he has been working up to these days.

The painting has attracted Dr. Zacek - among many other activities - already since his childhood. Though never specially trained he has found his self-expression in technically demanding classic multi-layered oil painting on solid desks. Being a complete autodidact he has built up his knowledge and skill through the study of literature, own experience as well as a thorough analysis of the works of great masters in world galleries.
Today his paintings composed of multiple grounding and translucent layers feature unique style and a typical scent of soft-lit atmosphere, sensed contours and meticulous detail. 
The characters to be encountered inside his pictures are the carriers of their own stories but they are also sharing a passionate emotional experience. Decoding the ever-present triad of motifs love-time-death we in no way can doubt that both the actors and witnesses of the games and dramas are us ourselves. Even there where a story lies encrypted in the historical coulisses we feel the anxiety of a post-modern spectator at the dawn of a new millenium.
Pavel Zacek has exhibited his pictures at many exhibitions and his artwork has gained the audience in private collections in Czech Republic and abroad. Besides painting the surgeon and artist dedicates his late-night time also to the scientific and book illustration, graphics and other creative disciplines. Corresponding to his personal metamorphosis of professions and artwork he also combines freely the old masters technique with modern technologies - the project of an interactive textbook on cardiac surgery gave him an exquisite experience in computer graphics and animation.
Participation in exhibitions: Prague, Hradec Kralove, Walbrzych (Poland), Minneapolis, Chicago (USA), Frankfurt a. M. (Germany), Wienna (Austria), Victoria (Canada) and other.
Solo exhibitions: Hradec Kralove, Prague, London (UK), Jablonec n.N., Prachatice, Ceske Budejovice, Chrudim, Ceský Krumlov and other.

 
Melouny - olej, 85x104Tak daleko, tak blízko - olej 78x 66

www.galerieart.cz

zpět